โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
คณะผู้บริหาร

นางสุดจิตร โพธิตาด
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0610360527