โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภี สิงห์เชื้อ
ตำแหน่ง : ประธาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุดม ธัญญาณุรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย นิลดล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเด่นดวง อิ่มใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสมใจ มีโชค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทา หันตุลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ ปักแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสำราญ ใจเข้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษย์ ใชญัน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผอ.โรงเรียน