โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุดจิตร โพธิตาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1